6. Vastuvõtu korra muutmine

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 29.12.2017 nr 1.-2/682 lisa 5

6.1. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

6.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogu istungile ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Viimati uuendatud: 3. jaanuar 2018