5. Vastuvõtt 2.−6. ja 8.−9. ning 11.−12. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 29.12.2017 nr 1.-2/682 lisa 5

5.1. Õpilasi võetakse vastu vaid vabade õppekohtade olemasolul.

5.2. Vabade õppekohade olemasolust ja praktilise töö toimumise ajast teavitatakse üldsust kooli veebilehel hiljemalt kahe kalendripäeva jooksul peale õppeperioodi lõppu. Täpne teavitamise kuupäev avalikustatakse jooksva õppeaasta 1. märtsil.

5.3. 2.−6. ja 8. klassi kandideerimisel sooritatakse testid matemaatikast ja eesti keelest. Alates 9. klassist sooritatakse kandideerimisel testid matemaatikast, eesti keelest ja füüsikast.

5.4. Testide koostajad määratakse õppealajuhataja poolt. Testide koostamise aluseks on riiklik õppekava ja selle rõhuasetus arvestab Tallinna Reaalkooli reaalainete õppesuunda.

5.5. Testidele registreerib lapsevanem või laps e-kirja teel. Täpne e-kirja aadress avaldatakse 1. märtsil kooli kodulehel.

5.6. Vestlusele kutsutud õpilane võtab kaasa jooksva õppeaasta klassitunnistuse ja õpilaspäeviku, võistluste ja konkursside saavutusi tõendavad dokumendid või nende koopiad ning eesti keele ja matemaatika vihikud, millega vestluse käigus tutvutakse.

5.7. Vanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta. Tööga tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast tulemuste avalikustamist vastava kooliastme õppealajuhatajale e-kiri.

5.8. Vanem täidab avalduse (Lisa 5) ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast positiivset kooli vastuvõtmise otsust.

5.9. Õpilane (11.−12. klassi kandideerija) täidab avalduse (Lisa 6) ja esitab isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast positiivset kooli vastuvõtmise otsust.

Viimati uuendatud: 3. jaanuar 2018