3. Vastuvõtt 7. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 29.12.2017 nr 1.-2/682 lisa 5

3.1. 7. klassi kandideerimisel sooritatakse testid eesti keelest ja matemaatikast.

3.2. Testid viiakse läbi märtsikuu kolmandal laupäeval algusega kell 11.00.

3.3. Testile registreerimine toimub Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine on avatud 1. märtsist kuni testile eelneva kolmapäevani.

3.4. Iga õpilane saab registreerimisel unikaalse koodi, mille kandideerija kirjutab testile.

3.5. Testide koostajad määratakse õppealajuhataja poolt. Testid esitatakse vastuvõtukomisjonile hiljemalt kaks nädalat enne testide läbiviimist. Ülesannete valikul lähtutakse riiklikust õppekavast (Lisa 2).

3.6. Testide tulemused ja laste ning vanemaga toimuv vestluse aeg tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi toimumist.

3.7. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus ja sotsiaalsed oskused (eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud).

3.8. Otsus õpilaskandidaatide nimekirja arvamisest tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kaks nädalat peale vestluse toimumist.

3.9. Vanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta. Tööga tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast tulemuste avalikustamist põhikooli õppealajuhatajale e-kiri.

3.10. Vanem täidab avalduse (Lisa 5) ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast õppeperioodi lõppu.

Lisa 2 Praktiliste tööde sisu seitsmendasse klassi kandideerijatele

Matemaatika test
Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel arvestatakse eespool toodu kasutamist lahendusidee leidmisel, lahendamise õigsust ja vastuse vormistamist.

 • Kirjalik arvutamine harilike- ja kümnendmurdudega
  Kontrollitakse oskust sooritada tehteid ja teisendusi harilike- ja kümnendmurdudega (liitmine lahutamine, korrutamine, jagamine, hariliku murru teisendamine kümnendmurruks ja vastupidi, hariliku murru laiendamine ja taandamine, pöördarvu mõiste, tehete järjekord).
 • Protsentarvutus
  Tunneb ja oskab rakendada lihtsamaid protsentülesandeid. Tunneb osa ja osamäära mõistet.
 • Geomeetria
  Tunneb geomeetrilisi kujundeid kolmnurk, ruut, ristkülik, ring ja ringjoon ning teab nendega seotud mõisteid. Oskab arvutada toodud kujundite pindala ja ümbermõõtu. Oskab rakendada toodud kujundite omadusi, kolmnurkade võrdsuse tunnuseid. Oskab liigitada kolmnurki nurkade ja külgede järgi. Oskab kasutada mõõtühikutevahelisi seoseid.
 • Probleemülesanne
  Mõistab teksti. Oskab sõnastada lahendamiseks vajalikud küsimused ja suudab kasutada aritmeetiliste tehete ja andmete ning resultaadi vahelisi seoseid.

Eesti keele test
Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel võrdub iga viga ühe miinuspunktiga. Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.

6. klassi lõpetaja

 • tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
 • moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid, otsekõnet ja lihtsamaid liitlauseid;
 • oskab kasutada õigekeelsussõnaraamatut;
 • on lugenud eakohast ilukirjandust, oskab loetut analüüsida: kirjeldab, toob näiteid, võrdleb, avaldab arvamust;
 • oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;
 • teab ja oskab selgitada tuntud vanasõnade, kõnekäändude ja fraseologismide tähendusi;
 • rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates.

Viimati uuendatud: 3. jaanuar 2018