4. Vastuvõtu tingimused 10. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 29.12.2017 nr 1.-2/682 lisa 5

4.1. Nelja kooli ühiskatsetel sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemusi arvestatakse Tallinna Reaalkooli kandideerimisel järgmiselt:

4.1.1. matemaatika – teisendatakse koefitsiendiga 0,5;
4.1.2. füüsika – teisendatakse koefitsiendiga 0,3;
4.1.3. eesti keel – teisendatakse koefitsiendiga 0,2;
4.1.4. inglise keel – tulemust arvestatakse vestlusvoorus;

4.2. Kandidaadid kutsutakse vestlusele matemaatika, füüsika ja eesti keele teisendatud punktisummade alusel (punkt 4.1).

4.3. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

4.3.1. inglise keele tulemused;
4.3.2. motiveeritus õppida süvendatult loodus- ja reaalaineid (matemaatika ja füüsika testi tulemused, õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused suundade valikul);
4.3.3. õppeedukus, st üheksanda klassi klassitunnistuse positiivsed tulemused;
4.3.4. sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud);
4.3.5. saavutused ainevõistlustel.

4.4. Vestlusvoorus võrdleb vastuvõtukomisjon kandidaate punktis 4.3 nimetatud kriteeriumite osas. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel lisada kandidaadile iga kriteeriumi osas kuni viis lisapunkti. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel vaatamata praktiliste tööde headele tulemustele õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kellel õppeedukus ja/või käitumine on oluliselt halvemad ülejäänud vestlusvooru pääsenud kandidaatidest.

4.5. Otsuse Tallinna Reaalkooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul praktiliste tööde ja vestluse tulemuste pingerea alusel, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaate, kelle põhikooli lõputunnistuse tulemused on kõrgemad.

4.6. Õpilaskandidaatide nimekirja arvatavate kandidaatidega võetakse ühendust e-kirja teel.

4.7. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse (Lisa 6) alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

4.8. Koolil on õigus mitte arvata õpilasnimekirja kandidaate, kes on nelja kooli ühiskatsete praktiliste tööde järel käitunud vääritult.

Lisa 3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord

1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli (edaspidi ühiskatsed) ühiskatsete korraldamise kord sätestab nelja kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise ja vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise.

2. Ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida ühiskatsete tulemustega Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli kümnendasse klassi. Õpilane saab kandideerida kuni kolme kooli neljast, tehes infosüsteemis vastavad valikud.

3. Ühiskatsete praktilised tööd viiakse läbi märtsikuu kolmandal laupäeval kell 10.00. Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt aprillikuu jooksul.

4. Registreerimine
4.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu.
4.2. Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 1. märtsist kuni katsete toimumise nädala kolmapäevani kella 23.59-ni.
4.3. Registreerimine ühiskatsetele eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorda. Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel ning Ühiskatsete Infosüsteemis alates 1. veebruarist.
4.4. Registreerimisel sisestab ühiskatsetele kandideerija infosüsteemi järgmised andmed (või teeb järgmiste andmete vahel valiku2):

4.4.1. Ees- ja perekonnanimi;
4.4.2. Isikukood;
4.4.3. A-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse või vene keel);
4.4.4. B-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);
4.4.5. C-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);
4.4.6. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta eesti keele hinne;
4.4.7. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta inglise keele hinne;
4.4.8. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta matemaatika hinne;
4.4.9. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta füüsika hinne;
4.4.10. Kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;
4.4.11. Üleriigilise aineolümpiaadi (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika) lõppvoorus 8. klassis osalenud ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud 3;
4.4.12. Esimene eelistus 4 (Gustav Adolfi Gümnaasium 5, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool 6);
4.4.13. Teine eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool);
4.4.14. Kolmas eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool);
4.4.15. Kontakttelefoni number;
4.4.16. Meiliaadress;
4.4.17. Kandideerija vanema nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress;
4.4.18. Aktsepteerib märkega linnuke punktis 4.3. loetletud dokumentidega kehtestatud tingimused.

4.5. Valides märke registreerun, saadab Ühiskatsete Infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas järgmised andmed:

4.5.1. Praktiliste tööde teostamise koht ja aeg (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool) 7;
4.5.2. Kümnekohaline kandideerija kood, mille
4.5.2.1. esimene sümbol tähistab kooli, kus sooritatakse praktiline tegevus (R083080023/ G – Gustav Adolfi Gümnaasium, T – Inglise Kolledž, R – Reaalkool, K – Tallinna 21. Kool);
4.5.2.2. järgmised kaks sümbolit tähistavad ühiskatsete aastat (R083080023/ 08 tähistab aastat 2008);
4.5.2.3. järgmised kolm sümbolit tähistavad ruumi numbrit, kus sooritatakse praktiline tegevus (R083080023/308 – ruum nr 308);
4.5.2.4. viimased neli sümbolit tähistavad registreerumise järjekorda (R083080023/0023 kandideerija oli 23 registreeruja).
4.5.3. Ühiskatsete Infosüsteemi sisenemiseks unikaalne salasõna.

5. Praktilised tööd
5.1. Praktilise tööna viiakse läbi testid:

5.1.1. eesti keeles,
5.1.2. füüsikas,
5.1.3. inglise keeles,
5.1.4. matemaatikas,
5.1.5. prantsuse keeles (Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele) (LISA 4).

5.2. Praktiliste tööde koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse aineõpetajatest valdkondade kaupa ühiskatsete komisjonid. Komisjonide esimeesteks on vastavalt ühiskokkuleppele järgmiste koolide esindajad:

5.2.1. Eesti keel – Tallinna 21. Kool;
5.2.2. Füüsika – Tallinna Reaalkool;
5.2.3. Inglise keel – Tallinna Inglise Kolledž;
5.2.4. Matemaatika – Gustav Adolfi Gümnaasium;

5.3. Praktiline töö sooritatakse teatises märgitud koolis kandideerija koodis (punkt 4.5.2.3.) näidatud ruumis pildiga isikuttõendava dokumendi (pass, ID-kaart, õpilaspilet) alusel.
5.4. Kandideerijale antakse kätte kõik testid korraga. Igale testile kirjutab kandideerija unikaalse kandideerija koodi. Testide teostamiseks on aega 210 minutit. Kandidaatidele, kes soovivad õppima asuda Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele õppesuunale, lisandub 45-minutiline prantsuse keele test.

6. Praktiliste tööde hindamise korraldamine, tulemuste avalikustamine, hinnatud töödega tutvumine ja tööde säilitamine
6.1. Praktilisi töid hindavad ühiskatsete komisjonid.
6.2. Hindamise korraldamise, tulemuste õigsuse ja sisestamise eest Ühiskatsete Infosüsteemi vastutab ühiskatsete vastava valdkonna komisjoni esimees.
6.3. Praktiliste tööde tulemused avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis hiljemalt kolmanda nädala algul pärast praktilise töö sooritamist.
6.4. Ühiskatsete Infosüsteemis on kasutajanimeks kandideerija isikukood ning salasõnaks teatises märgitud unikaalne salasõna.
6.5. Kandideerijale avalikustatakse testide kaupa kogutud punktid ning koefitsiendid, mille alusel koolid, praktilistest töödest saadud punktide arvu ümber arvutavad, arvestades kooli õppesuundi.
6.6. Kandideerijal ja/või tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega ning saada selgitusi tulemuste kohta, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli (kool, kus sooritati praktiline töö) kontaktisikuga kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde tulemuste avalikustamist. Vastav avaldus esitada elektrooniliselt kontaktisikutele, kelle andmed on avalikustatud koolide kodulehekülgedel alates 1. märtsist.
6.7. Praktilised tööd säilitatakse koolis, kus töö teostati, kuni praktiliste töödega tutvumise aja lõpuni.

7. Vestlused
7.1. Iga kool kutsub vestlusele kandideerijad vastaval oma kooli pingereale.
7.2. Vestluste ajad avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis koos praktiliste tööde tulemustega. Esimesel nädalal peale tulemuste avalikustamist kutsuvad koolid vestlusvooru Ühiskatsete Infosüsteemis kooli esimeseks eelistuseks märkinud, teisel nädalal teiseks eelistuseks ja kolmandal nädalal kolmandaks eelistuseks märkinud kandideerijad. Kui kandideerija ei ilmu vastava kooli vestlusele või ei teavita kirjalikult mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.
7.3. Vestluse tulemus avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis.

8. Erandjuhtude lahendamine
8.1. Erandjuhud lahendatakse korralduskomisjoni poolt lapsevanema avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada korralduskomisjonile hiljemalt katsete toimumise päeva õhtuks kell 18.00 praktiliste tööde sooritamiseks määratud kooli e-postiaadressile:

8.1.1. Gustav Adolfi Gümnaasium e-post: ,
8.1.2. Tallinna Inglise Kolledž e-post: ,
8.1.3. Tallinna Reaalkool e-post: ,
8.1.4. Tallinna 21. Kool e-post:

8.2. Korralduskomisjoni otsusega viiakse erandkorras läbi lisa praktilised tööd õpilastele, kes väga mõjuvatel põhjustel ei saanud sooritada praktilisi töid märtsikuu kolmandal laupäeval.
8.3. Lisa praktiliste tööde sooritamine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde toimumist.
8.4. Lisa praktiliste tööde sooritamise aeg ja koht avalikustatakse hiljemalt praktiliste tööde toimumisele järgneval tööpäeval.


2 Andmed, mille vahel on võimalik valida, on esitatud sulgudes.

3 Juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud, on tal võimalus taotleda vabastust praktiliste tööde tegemisest (st tema praktilised tööd hinnatakse maksimumpunktidega) ning kandideerida kuni kolme kooli neljast vestluse ja lõputunnistuse alusel. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks, peab õpilane end registreerima ühiskatsetele seitsme kalendripäeva jooksul pärast infosüsteemi avamist. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast vähemalt kolm kalendripäeva enne praktiliste tööde toimumist.

4 Punkt 7.2.

5 Gustav Adolfi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal-loodusteaduse õppesuund, matemaatika-inglise keele õppesuund, rootsi keele õppesuund, prantsuse keele õppesuund, inglise keele õppesuund).

6 Tallinna 21. Kooli kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal-loodusainete õppesuund, inglise keele õppesuund, sotsiaal-humanitaarainete õppesuund).

7 Infosüsteem jaotab kandideerijad võrdselt nelja kooli vahel.

Lisa 4. Praktiliste tööde sisu kümnendasse klassi kandideerijatele

Eesti keele test
Eesti keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.
Eesti keele test koosneb kahest osast: I osa kontrollib eesti keele ja kirjanduse õpitulemuste saavutamist (80 punkti) ning II osa üldist funktsionaalset lugemisoskust (20 punkti).
Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.
Õpilane:

 • oskab rakendada häälikuõigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku ja lahku kirjutada;
 • oskab õigesti kasutada käändeid ning pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme;
 • oskab määrata sõnaliike ja lauseliikmeid;
 • oskab kirjavahemärgistada ja määrata koond-, rind- ning põimlauset, lauselühendit ja otse- ning kaudkõnet;
 • tunneb võõrsõnu ja oskab määrata nende tunnuseid;
 • tunneb fraseoloogiliste väljendite ja kõnekäändude tähendusi;
 • oskab funktsionaalselt lugeda, leida tekstist vajalikku infot;
 • oskab kirjutamisel valida sobivaid keelevahendeid vastavalt suhtluseesmärkidele.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: eesti keel (PDF)

Füüsika test
Füüsika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.
Test koostatakse lähtuvalt füüsika riiklikust ainekavast põhikoolile. Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist:

 • valgusõpetus (valgus ja valguse sirgjooneline levimine, valguse peegeldumine, valguse murdumine);
 • mehaanika (liikumine ja jõud, kehade vastastikmõju, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, mehaaniline töö ja energia, võnkumine ja laine);
 • soojusõpetus (aine ehituse mudel, soojusliikumine, soojusülekanne, aine olekute muutused, soojustehnilised rakendused);
 • elektriõpetus (ainult alateemad elektriline vastastikmõju, elektrivool ja vooluring).

Töö päises on esitatud testi ülesannete ja probleemide lahendamiseks vajalikud seosed (valemid):

Töö mahust mitte üle 1/3 moodustavad faktiteadmisi (seaduste sõnastused, suuruste definitsioonid, mõõtühikud jms) kontrollivad küsimused.

Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla arvutusülesanded, mille lahendamine nõuab eelkõige seoste (valemite) kasutamise oskust ning oskust mõõtühikuid teisendada.

Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla probleemülesanded (seoste loomine ja leidmine, järelduste tegemine jms), mille õige lahendamine nõuab sisulist arusaamist füüsikast.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: füüsika (PDF)

Inglise keele test
Inglise keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga. Inglise keele testi koostamisel on arvestatud riiklikus õppekavas esitatud III kooliastme nõudeid: 

 • nimisõna
 • artikkel
 • omadussõna
 • arvsõna
 • asesõna
 • tegusõnade vormid
 • ajavormid (in the Active and the Passive Voice)
 • modaalverbid
 • määrsõnad
 • eessõnad
 • enamkasutatavad eessõnalised väljendid
 • lauseehitus
 • sõnatuletus: ees- ja järelliited

Testi ülesanded kontrollivad keelekasutust (use of English) valikvastustega B1.2 – B2.1 tasemel:

 • funktsionaalne lugemine (reading comprehension) – 12 p
 • lünkade täitmine, 2 erinevat ülesannet (gap filling) – 40 p
 • vigade leidmine lausetest (error correction) – 24 p
 • sõnaliikide moodustamine ja äratundmine (word formation, identifying the types of words) – 24 p

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: inglise keel (PDF)

Matemaatika test
Matemaatika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 60 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.
Matemaatika ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Põhikooli teemadest jäävad välja trigonomeetria, stereomeetria, tõenäosusteooria ja statistika.
Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist:

 • arvutamine kirjalikult ja taskuarvutiga, tehete järjekorra rakendamine (ratsionaalarvude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, ruutjuure leidmine, astendamine naturaalarvulise astendajaga; ümardamine; suurte ja väikeste arvude kirjutamine standardkujul, arvutused nendega);
 • protsent (osa ja terviku leidmine protsendi järgi, jagatise väljendamine protsentides);
 • algebra
  • hulkliikmete tegurdamine (sulgude ette toomine, abivalemite kasutamine, ruutkolmliikme tegurdamine);
  • algebraliste murdude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine;
  • kahetehteliste ratsionaalavaldiste lihtsustamine;
  • võrrandid (lineaar- ja võrdekujuliste võrrandite lahendamine, täielike ja mittetäielike ruutvõrrandite lahendamine, tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil);
 • funktsioonid
  • valemi järgi funktsiooni graafiku joonestamine (sirge, parabool, hüperbool);
  • graafikult funktsiooni ja argumendi väärtuste lugemine;
  • nullkohtade leidmine graafiku ja/või valemi abil;
  • parabooli haripunkti koordinaatide arvutamine või määramine joonise abil;
 • geomeetria
  • kolmnurga, ruudu, trapetsi, rombi, rööpküliku, ringi, ristküliku ümbermõõdu ja pindala arvutamine ning vajalike jooniste tegemine;
  • kolmnurga mediaanide omaduste tundmine;
  • Pythagorase teoreem (teoreemi tundmine ja rakendamine);
  • geomeetrilise sisuga probleemülesannete lahendamine;
  • kolmnurkade ja hulknurkade sarnasuse tunnuste rakendamine.

Hindamisel arvestatakse õige lahendusidee leidmist, lahenduskäiku ja vastuse vormistamist ja selle sisulise kontrolli tegemise oskust.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: matemaatika (PDF)

Prantsuse keele test
Prantsuse keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.
Ülesanded võivad sisaldada tegusõna pööramist (kindla kõneviisi neli aega), käskivat kõneviisi, tingiva kõneviisi olevikku; artiklite kasutamist ja ärajätmist; asesõnalist otsest ja kaudset sihitist, asesõnu en ja y, omastavaid asesõnu ja kaudset kõneviisi. Lisaks grammatikale sisaldab test ka tekstist arusaamise harjutusi.

Viimati uuendatud: 9. jaanuar 2018