Planimeetria

Kursuse kood MAT5 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond matemaatika
Kursuse nimetus Planimeetria
Eelduskursused MAT1, MAT2, MAT3, MAT4
Lõimumine Geograafia: käsitleda kraadi, minutit, sekundit.
IKT: kolmnurkade lahendamisel kolmnurkade joonestamine (nt Geogebra).
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas jne), õppekäik
Õpetamise aeg 10. klass
Kursuse eesmärgid Korratakse ja süvendatakse teadmisi kolmnurgast. Lisaks kolmnurgale tunneb õpilane põhiliste tasapinnaliste kujundite valemeid ning oskab neid rakendada ülesannete lahendamisel.
Kursuse lühikirjeldus Kolmnurk
Kolmnurkade liigitus
Kolmnurga mediaanid
Kolmnurga nurga poolitaja
Pythagorase teoreem, Eukleidese teoreem
Meetrilised seosed kolmnurgas
Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria
Kolmnurga pindala valemid
Siinus- ja koosinusteoreem
Kolmnurga lahendamine
Rakendusülesanded
Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala
Ruut
Ristkülik
Romb
Rööpkülik
Trapets
Kõõlnelinurk
Kumerad hulknurgad
Kombineeritud kujundid
Rakendusülesanded
Kursuse õpitulemused Õpilane:

  • tunneb põhilisi kolmnurgaga seonduvaid mõisteid ja valemeid;
  • lahendab kolmnurga meetrikaga seonduvaid ülesandeid;
  • teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
  • arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
  • lahendab trigonomeetria abil kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;
  • teab nelinurkadega seonduvaid valemeid;
  • lahendab nelinurkadega seonduvaid ülesandeid;
  • lahendab ülesandeid kombineeritud kujunditele.
Hindamisviis Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust kokkuvõttev arvestustöö.
Kooliastme hinne kujuneb kõikide kursuste hinnetest, milles suuremat kaalu omavad 12. klassi kursusehinded ja kooli proovieksam.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
T. Tõnso, A. Veelmaa “Matemaatika X klassile”
K. Kallaste “Matemaatika valikülesannete kogu gümnaasiumile”
L. Brusnevskaja, V. Gudinova, V. Krištal, S. Ševtšenko “Matemaatika ülesannete kogu gümnaasiumile”
E. Abel, E. Jõgi, E. Mitt „Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile”
A. Lind „Teel teadmisteni”
J. Reimand, K. Velsker „Valemeid matemaatikast”
V. Luigelaht, E. Reiman „Koolimatemaatika põhikursus I ja II”
K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika X klassile”
K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”
K. Kruse, O. Karu „Matemaatika klassiväliseks tööks”
Tartu Ülikooli Teaduskooli materjalid
aineõpetaja materjalid
Vastutav õppetool reaalainete õppetool
Kursuse väljund riigieksam

Viimati uuendatud: 26.02.2018